Arheološki lokalitet u Kandlerovoj ulici / Archeological site at Kandler street

Project type: Public open space – Javne površine

Concept design – Idejno rješenje

Year – Godina: 2017

Client – Investitor: Municipality of Pula – Grad Pula

Location – Lokacija : Pula, Croatia

Area – Površina: 3700 m2

Nakon dugog niza godina obavljanja zažtitnih arheoloških istraživanja i primarnih konzervacija u travnju 2016. godine lokacija je zatrpana. Na predmetnoj lokaciji dokumentirano je ukupno 96 glavnih arheoloških slojeva u rasponu od tri tisuće godina, od željeznog razdoblja histarske kulture do XX. st.

Krajobrazno uređenje arheološkog lokaliteta obuhvaća radove uređenja šetnice, postavljanja klupa za sjedenje, sadnja ukrasnih trava, sjetva trave te postavljanja sustava za navodnjavanje.

Primarni cilj takvog zahvata je valorizacija najviših dijelova nalazišta koji će biti prezentirani na način da će vrhovi zidova biti viši od završne isplanirane kote terena.

Uređenjem staze i odmorišta sa klupama arheološki lokalitet postaje pristupačan građanima i turistima.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.